English

XBRL فرهنگ واژگان

 

XML (زبان نشانه گذاری توسعه پذیر) زبان برچسب گذاری عمومی استاندارد است که مخفف eXtensible Markup Language بوده و توسط W3C منتشر شده است. این زبان امکان ایجاد برچسب های سفارشی برای توسعه دهندگان و طراحان وب را فراهم  آورده و بدین ترتیب در مقایسه با HTML ،در ساماندهی و ارائه اطلاعات انعطاف پذیری بیشتری ایجاد می نماید.
Tag نشانگری است که معرف یک المان یا مفهوم در زبان های نشانه گذار مانند HTML و XML بوده و وجود آن برای بازخوانی اطلاعات توسط کامپیوتر و ایجاد ارتباط بین اطلاعات موجود در مستندات مختلف ضرورت دارد. بدین ترتیب هر المان در بین دو جفت براکت(یک جفت در ابتدا و یک جفت در انتها) محصور شده تا محل آغاز و پایان آن مشخص باشد. به عنوان مثال، <p>hello world </p> بیانگر این است که عبارت "hello world" یک پاراگراف است.
Meta Data (فراداده) فراداده ها اطلاعاتی در خصوص مجموعه ای از داده ها هستند که در راستای درک معنای اعداد و ارقام موجود در گزارش های مالی به ما کمک می کنند. بارکد موجود بر روی محصولات مختلف مثال ملموسی از فراداده است که حاوی اطلاعات مربوط به محصول مانند مشخصات، قیمت و ... می باشد.
Taxonomy,Taxonomies
 (واژه نامه،واژه نامه ها)
فراداده ها اطلاعاتی در خصوص مجموعه ای از داده ها هستند که در راستای درک معنای اعداد و ارقام موجود در گزارش های مالی به ما کمک می کنند. بارکد موجود بر روی محصولات مختلف مثال ملموسی از فراداده است که حاوی اطلاعات مربوط به محصول مانند مشخصات، قیمت و ... می باشد.
Concept (مفهوم) هر یک از مفاهیم موجود در یک گزارش مالی مانند دارایی جاری، دارایی کل، بدهی جاری و ... است که باید گزارش شود. این مفاهیم که اغلب با نام المان نیز شناخته می شوند باید در واژه نامه XBRL تعریف شوند.
XBRL Schema ( XBRL شمای) بخشی از واژهنامه بوده که مشتمل بر اطلاعات واژهنامه مانند نام مفاهیم، شناسه های مربوطه و فراداده های مورد نیاز برای گزارشگری مالی است و با پسوند. xsd مشخص می شود. یک واژه نامه ممکن است از چندین Schema تشکیل شده باشد.
Namespace (فضای نام) به منظور رفع مشکل مشابهت نام ها و پیشگیری از تداخل آنها، هر یک از مفاهیم دارای یک فضای نام مشخص و منحصربفرد است که به سازمان ایجاد کننده آن مفهوم اشاره دارد.
Attribute (صفت) هر یک از خصوصیات مربوط به یک المان(مفهوم) شامل نام، تراز، نوع داده و ... می‌باشد.
Abstract (انتزاعی) خصوصیتی از یک المان(مفهوم) است که نشان می دهد یک المان تنها به منظور گروه بندی المانهای دیگر در یک ساختار سلسله‌مراتبی تعریف شده و در اسناد مصداق هیچگونه مقداری نخواهد داشت.
Balance (تراز) خصوصیتی از یک المان(مفهوم) از نوع پولی است که مشخص ‌کننده مفهوم بستانکاری(credit) یا بدهکاری(debit) است. این خصوصیت تعیین کننده نحوه محاسبه مفهوم مذکور در روابط محاسباتی بین مفاهیم می باشد.
Type or Data type (نوع یا نوع داده) مشخص کننده نوع و جنس داده شامل داده های پولی، متنی، اعشاری و ... می باشد.
Label (برچسب) برچسبی است که به هر یک از مفاهیم موجود در واژهنامه اختصاص داده می شود تا امکان خواندن و درک اطلاعات موجود در خروجی های XBRL را برای افراد فراهم نماید.
Linkbase (پایگاه پیوند) بخش دیگری از واژه نامه در قالب فایل¬های XML بوده که به منظور ارائه اطلاعات مختلف(شامل ارتباطات، برچسب ها و ارجاعات) در خصوص مفاهیم موجود در واژه نامه طراحی شده است. بر این اساس، مطابق با قواعد XBRL می توان Linkbaseها را به پنج دسته مختلف تقسیم کرد که عبارتند از:
Lable Linkbase ،Presentation Linkbase ، Calculation Linkbas ،Reference Linkbase ،Definition Linkbase
Lable Linkbase (پایگاه پیوند برچسب) مفاهیم واژه نامه را به برچسب های متنی تعریف شده به زبان های مختلف ارتباط می دهد.
Presentation Linkbase (پایگاه پیوند ارائه) مشتمل بر ارتباط بین مفاهیم واژه نامه از لحاظ نحوه نمایش و ساختارهای سلسله مراتبی یا والد فرزندی می باشد.
Calculation Linkbase (پایگاه پیوند محاسبه) مشتمل بر روابط محاسباتی بین مفاهیم واژه نامه می باشد که مورد استفاده فرایند اعتبارسنجی قرار می گیرد.
Reference Linkbase (پایگاه پیوند مرجع) مشتمل بر ارجاعات مفاهیم واژه نامه به قوانین رسمی مانند استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی می باشد.
Definition Linkbase (پایگاه پیوند تعریف) تعریف دیگر ارتباطات موجود میان مفاهیم واژه نامه را ممکن می سازد، مثلا در مواردی که دو مفهوم مختلف معنای مشابه داشته باشند، در مواردی که ارائه مقدار عددی برای یک مفهوم مستلزم ارائه مقدار عددی برای مفهوم دیگری باشد و ... .
DTS – Discoverable Taxonomy Set
 (مجموعه قابل اکتشاف واژه نامه)
تعریف دیگر ارتباطات موجود میان مفاهیم واژه نامه را ممکن می سازد، مثلا در مواردی که دو مفهوم مختلف معنای مشابه داشته باشند، در مواردی که ارائه مقدار عددی برای یک مفهوم مستلزم ارائه مقدار عددی برای مفهوم دیگری باشد و ... .
Extension taxonomy or extension
 (واژه نامه توسعه یافته)
هر گونه اصلاح(اضافه نمودن مفاهیم جدید یا تغییر ارتباطات بین مفاهیم) در واژه نامه مبنا بدون تغییر در کدهای آن می باشد.
Instance document (سند مصداق) فایل هایی در قالب XML هستند که شامل مفاهیم موجود در گزارش های مالی به همراه مقادیر مربوطه می باشد. بدین ترتیب، هر مقدار دارای برچسبی معین است که این برچسب به یک مفهوم و تعریف مشخص در واژه نامه مربوط می‌شود.
Context (زمینه) در حوزه گزارشگری مالی، به هر گونه اطلاعات زمینه ای مربوط به گزارشات مالی مانند دوره زمانی گزارشگری که به درک بهتر مفاهیم موجود در گزارش ها کمک می کند، اطلاق می شود.
Fact (واقعیت، مقادیر) اطلاعات کسب و کار یا مقادیری که درون اسناد مصداق ظاهر شده و به مفاهیم تعریف شده در واژه‌نامه منتسب می گردد.
Tuple نوعی ساختار برای تعریف مفاهیم مرکب است که مجموعه‌ای از مفاهیم مرتبط را مانند سطرهای یک جدول در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا مفهوم پیچیده‌تری را توصیف کند. به عنوان مثال مفهوم "میزان دارایی سهام مسئولین شرکت" که در گزارش‌های سالانه درج می‌شود، مفهومی مرکب است که می‌تواند شامل نام، سن، تعداد سهام و ... باشد.
XBRL Dimensions ( XBRL ابعاد) رویکردی استاندارد برای مدل‌سازی اطلاعات چندبعدی یک واژه نامه است که سرعت دسترسی به اطلاعات و همچنین انعطاف پذیری آن را افزایش می دهد.
Axis (محور) راهی برای طبقه بندی مقادیر قابل گزارش در اسناد مصداق بر حسب ویژگیهای مختلف می‌باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم مفاهیمی مانند "سود" و یا "درآمد" مربوط به یک دوره زمانی مشخص در ازای واحدهای مختلف کسب وکار، محصولات و ... گزارش شود، باید هر یک از آنها را به عنوان یک محور تعریف نمود.
Domain (دامنه) المانی است که دربردارنده مجموعه ای از المانهای دیگر(اعضای دامنه) بوده و برای طبقه بندی مقادیر گزارش شده در اسناد مصداق در قالب محورها(ستونها)ی یک ساختار جدولی بکار برده می شود.
Domain member (عضو دامنه) المانی که معرف یکی از حالتهای تعریف شده در دامنه یا به عبارتی یکی از اعضای دامنه می با‌شد. به عنوان مثال اگر نام شهرها را به عنوان دامنه در نظر بگیریم، شهر تهران عضوی از این دامنه خواهد بود. بدین ترتیب، امکان گزارش مقادیر عددی برای مفهوم "درآمد" یا "دارایی" در تهران فراهم خواهد شد.
Line item مؤلفه‌هایی که به عنوان مفاهیم اصلی در سطرهای یک ساختار چندبعدی XBRL تعریف می‌شوند.
Scenario برچسب هایی که امکان ارائه توضیحات بیشتر برای مقادیر گزارش شده در اسناد مصداق را فراهم می نمایند. این اطلاعات به ویژه دربردارنده شرایط گزارشگری مانند "واقعی یا پیش بینی" می باشد.
Segment برچسب هایی که امکان اضافه نمودن اطلاعات زمینه ای بیشتر در اسناد مصداق را فراهم ساخته و به اطلاعات بخش بندی شده مانند واحدهای کسب وکاری یک شرکت، نوع بدهی، نوع درآمد و ... مربوط می شود.
Render or Rendering
(استخراج یا استخراج کردن)
فرایند استخراج خروجی‌های XBRL به شکلی که محتوای آن برای افراد قابل درک و دریافت باشد.
Jurisdiction (حوزه) سازمان بین المللی XBRL از حوزه‌های محلی مختلفی تشکیل شده که نماینده یک کشور، ناحیه یا نهادهای بین‌المللی خاص بوده و بر پیشرفت XBRL در این مناطق و همچنین توسعه بین‌المللی آن تمرکز دارند. حوزه‌ها علاوه بر ترویج XBRL، از ایجاد واژه‌نامه‌ها به ویژه بر پایه استانداردهای حسابداری گزارشگری مهم پشتیبانی می‌کنند.
Validation (اعتبارسنجی) فرایند بررسی مطابقت واژه‌نامه‌ها و اسناد مصداق با قوانین مشخصه XBRL می با‌شد.
©2013 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
.نقل قول و استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد
Email: info@seo.ir